องค์กรอินเทคค์ ได้เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ขยายต่อยอดไปที่การทำปศุสัตว์  การแปรรูปปศุสัตว์ และธุรกิจร้านค้าปลีก องค์กรอินเทคค์มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ด้วยความรักและใส่ใจเรื่องการผลิตอาหาร เราจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพต้องมาก่อน  ( Quality First )  เรามั่นใจว่าอาหารที่ดีเกิดจากการใส่ใจในสมดุลระหว่างรสชาติและคุณประโยชน์ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งรสชาติและมีคุณประโยชน์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง


ด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยการควบคุมดูแลใส่ใจและความใส่ใจจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตอาหารทั่วไป แต่เรายังเป็นองค์กรที่ มุ่งมั่นในการลดของเสีย ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้โลกของเรา ปลอดภัย มั่นคง และ ยั่งยืน

คุณค่าหลัก

เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ เคารพในความเสมอภาคและโปร่งใส สร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความสุขและประสบผลสำเร็จ

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ ผลิตและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศ แด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง คือพันธสัญญา

พันธกิจ

ผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่าทางอาหาร เสริมสร้างสุขภาพ และความปลอดภัย พร้อมบริการวิชาการ ข้อมูลและข่าวสาร อย่างต่อเนื่อง


กลุ่มธุรกิจ
อาหารสัตว์น้ำ สัตว์บก และ สัตว์เลี้ยง
ฟาร์มสุกรพันธ์และสุกรขุน ผลิตและจำหน่ายลูกสุกร สุกรขุน สุกรพันธ์
ผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี สำหรับธุรกิจอาหารแบบต่อเนื่อง
ผลิตนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และสารเสริมต่างๆ สำหรับอาหาร (human foods) และสำหรับสัตว์ (animals & pets)
มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ISO9001 : 2015

GMP / HACCP

ผู้บริหาร

ผลิต บริการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร

กรรมการผู้จัดการ

น.สพ. วิชัย ลาภจตุพร

รองกรรมการผู้จัดการ
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง :

77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลนาโคก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

อีเมลล์ :

sales_inteqc@inteqc.com
procurement@inteqc.com
hr_inteqc@inteqc.com

โทร :

034-886-132,034-886-148 ถึง 156
034-886-132,034-886-148 ถึง 156 ต่อ 1113
034-886-132,034-886-148 ถึง 156 ต่อ 1061-1064

Loading